Fjell- og rassikring på privat eiendom

Norge er et værbitt land med mye fjell og bratte skråninger, og hvor store regnmasser plutselig forvandler normalt trygge områder med hus og hytter om til en fare for liv og helse. Eldre hus er ofte bygget før offentlig krav og retningslinjer rundt rassikring, og mange har i tillegg manglende oversikt over rasfare da det ikke har blitt utført skredundersøkelse og skredkartlegging.

Hvis du er bekymret for om din bolig eller næringsbygg befinner seg i et rasfarlig område, anbefaler vi på det sterkeste å ta kontakt med oss i AS Gjerde- og Sikringsservice. Vi har lang erfaring med fjell- og rassikring på privat eiendom, og kan komme på gratis og uforpliktende befaring.

Krav til fjell- og rassikring

For deg som skal bygge nytt hus er det flere krav og forskrifter man må forholde seg til når det kommer til rassikring, og det er tiltakshaver sin plikt å gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak. Kravene gjelder for alle typer skred og ras, inkludert fare for kvikkleireskred. Det er tre sikkerhetsklasser rundt rassikring som varierer i grad, avhengig av hvor store konsekvenser et potensielt skred vil ha for samfunnet. I områder med liten eller middels fare kan du bli pålagt å sikre huset mot ras. For områder med spesielt høy fare kan du bli tvunget til å plassere boligen utenfor det utsatte området. Du kan lese mer om krav til rassikring på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider her.

Eksisterende hus og hytter i rasutsatte områder

Krav til fjell- og rassikring gjelder kun for nybygg, men hva med de mange husene og hyttene som allerede er bygget i rasfarlige områder? Eldre hus har ofte blitt bygget før sikkerhetskravene, og i noen tilfeller blir rasfaren først oppdaget etter at huset er ferdigstilt.

Det er ingen lovfestet plikt som krever at du sikrer din private eiendom mot ras og skred, og ansvaret for å beskytte egen eiendom ligger på den enkelte. Fjell- og rassikring handler hovedsakelig om å ta vare på sikkerheten til deg og andre som oppholder seg på din eiendom, samt å beskytte materielle verdier. I tilfeller hvor behovet for sikring av eksisterende boliger er så store at det er urimelig å legge ansvaret på enkeltpersoner kan man få bistand fra kommunen.

Fjell- og rassikring med steinsprangnett

AS Gjerde- og Sikringsservice tilbyr sikring av rasfarlige områder med steinsprangnett. Dette er en metode som passer godt i områder med fjell med løse steinmasser, skrenter og stup. Maskene i nettet kommer i forskjellige dimensjoner avhengig av omfanget på området som skal sikres. På steder hvor løsmassene består av små steiner og jord kan vi legge et finmasket nett under steinsprangnettet.

Trykk her for å lese mer om rassikring.

Føler du deg utrygg? Bestill befaring i dag

Sikring av fjell og skråninger handler om å føle seg trygg, og å vite at både din og andres sikkerhet blir ivaretatt. Hvis du føler deg utrygg, eller er usikker på om du har behov for fjell- eller rassikring anbefaler vi at du tar kontakt for en gratis og uforpliktende befaring. AS Gjerde- og Sikringsservice tilbyr fjell- og rassikring med steinsprangnett i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

0